fbpx

Уведомление относно вписани промени в Търговския регистър и обявени промени в Устава на дружеството

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с проведените на 25.06.2021 г. и 02.08.2021 г. общи събрания на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД има следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 20.08.2021 г. съгласно вписване № 20210820091206:

  • Двата класа акции на Дружеството бяха обединени без промяна на капитала и към момента структурата е както следва:

2 373 469 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял;

  • Уставът, съдържащ приетите от Общото събрание на акционерите промени, беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър.

В допълнение, емисията привилегировани акции ще бъде трансформирана в обикновени акции и двете емисии ще бъдат надлежно обединени без промяна на капитала в „Централен депозитар” АД, като емисия безналични акции с ISIN BG1200002167 oт 201 154 (емисията привилегировани акции) ще бъде прехвърлена към емисията безналични акции с ISIN BG1100053054 от 2 172 315 бр. (емисията обикновени акции), без да се променя капиталът. Посоченото ще бъде регистрирано и в „Българска фондова борса“ АД, за което надлежно ще бъде информирана обществеността.