fbpx

Информация относно промени в Съвета на директорите и вписване на нов член на Съвета на директорите в ТР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 02.08.2021 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение досегашният независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров да бъде освободен от длъжност и на негово място да бъде назначен Вихрен Чавдаров Василев, който да довърши мандата на освободения член.

Промените в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 13.08.2021 г. съгласно вписване с № 20210813112530.