fbpx

Информация относно обединяване на емисии привелигировани и обикновени акции.

Дружеството припомня на своите акционери, че на 16.08.2021 г. изтича 5-годишният срок на емисията привилегировани акции (с ISIN код BG1200002167, с борсов код SCOP).
В тази връзка и отчитайки приетото решение за изплащане на последния гарантиран дивидент, предстоят следните технически действия по обединяването на двете емисии акции на „София Комерс – заложни къщи“ АД:
12.08.2021 г. – последна дата за сключване на сделки с акции от емисията привилегировани акции (с ISIN код BG1200002167, с борсов код SCOP);
13.08.2021 г. – прекратяване на регистрацията на емисията привилегировани акции ( на Сегмент акции Standard на Основен пазар BSE;
16.08.2021 г. – дата, към която се определят акционерите с право да получат последен гарантиран дивидент от емисията привилегировани акции (с ISIN код BG1200002167, с борсов код SCOP);
в периода след 16.08.2021 г. – отразяване в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД на обединяването на емисия привилегировани акции (с ISIN код BG1200002167, с борсов код SCOP), които ще преминат към емисия обикновени акции (с ISIN код BG1100053054, с борсов код SCOM).