fbpx

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 23.07.2021 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с уникален идентификационен код на събитието SCOMGMS20210802. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено в по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 22.07.2021 г. съгласно вписване № 20210722153207.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, Ви представяме актуализирана покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се проведе на 02.08.2021 г. от 12:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Приложения: Писмени материали, които включват:

  • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Образец на пълномощно;
  • Предложения за решения по точките от дневния ред;
  • Приложения към решенията по точките от дневния ред;
  • Искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нови въпроси в дневния ред от акционера Калоян Ленков.