fbpx

Уведомление за дивидент

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие на 2020 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки) или по 0,30 лв. (тридесет стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция. При отчитане на притежаваните към момента 139 123 броя собствени акции, общият брутен размер на дивидента за притежателите на обикновени акции е 508 298 лв.

Допълнителна информация може да откриете в приложените файлове: