fbpx

Проведено редовно годишно oбщо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 460 769 (един милион четиристотин и шестдесет хиляди седемстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи 65,38 % (шестдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни процента) от общия брой акции с право на глас и 61,55 % (шестдесет и едно цяло и петдесет и пет стотни процента) от капитала на Дружеството.

Подробна информация относно събранието може да отриете в приложените файлове: