fbpx

Уведомлението за значително дялово участие

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 09.04.2021 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам, че в резултат на придобиване на 29 830 бр. обикновени акции, на 08.04.2021 г. правото на глас на „Оптимакс тур“ ООД, акционер, който е притежавал 3,83 % от капитала на Дружеството или 4,18 % от емисията обикновени акции (ISIN BG1100053054), е преминало праг по смисъла на ЗППЦК.

Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 120 794 бр. обикновени акции, които представляват 5,09 % от целия капитал на Дружеството или 5,56 % от емисията обикновени акции.