fbpx

Уведомление във връзка със стартирала процедура по обратно изкупуване на собствени акции

По повод постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам за следното:

Във връзка със стартирала процедура по обратно изкупуване на собствени акции:

  • на 13.01.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ е изкупило 10 000 бр. обикновени акции с право на глас, с което е преминат праг от 5 % по смисъла на ЗППЦК по отношение на емисията обикновени акции. В резултат на обратното изкупуване, към 13.01.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД притежава общо 113 623 броя обикновени собствени акции, представляващи 5,23 от емисията обикновени акции (ISIN код BG1100053054) или 4,79 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.
  • на 14.01.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ е изкупило 6961 бр. обикновени акции с право на глас, с което е преминат праг от 5 % по смисъла на ЗППЦК. В резултат на обратното изкупуване „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД притежава общо 120 584 броя обикновени собствени акции, представляващи 5,55 % от емисията обикновени акции (ISIN код BG1100053054) или 5,08 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.