fbpx

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции.

В тази връзка, следва да имате предвид, че на 18.01.2021 г. Дружеството изкупи 1000 бр. обикновени акции с право на глас за цена от 7.83лв. за 1 бр. акция.

С оглед горното, към настоящия момент дружеството притежава 121 584 броя обикновени собствени акции, представляващи 5.12%от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.