fbpx

Уведомление на основание чл. 148б от ЗППЦК във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 15.01.2021 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, Ви уведомявам, че в резултат на разпореждане с 4350 бр. обикновени акции, на 11.01.2021 г. правото на глас на Калоян Иванов Ленков, акционер, който е притежавал 15,14 % от капитала на Дружеството или 16,54 % от емисията обикновени акции (ISIN BG1100053054), е преминало праг по смисъла на ЗППЦК.

Към датата на уведомлението притежаваните от акционера акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 355 000 бр. обикновени акции, които представляват 14,96 % от целия капитал на Дружеството или 16,34 % от емисията обикновени акции.