fbpx

Уведомление за проведено Извънредно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 15.01.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 447 358 (един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди триста петдесет и осем) броя акции, представляващи 62,85 % от общия брой акции с право на глас или 60,98 % от капитала на Дружеството.

Подробна информация за взетите решения може да откриете в приложените документи: