fbpx

Уведомление за паричен дивидент

Съгласно приетото решение на проведеното на 15.01.2021 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели междинен дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2020 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки) или по 0,30 лв. (тридесет стотинки) за една привилегирована акция.

Подробна информация може да откриете в приложения документ: