fbpx

Уведомление за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С оглед решение на Съвета на директорите от 06.01.2021 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите („ОСА“) в Дружеството от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред), Ви уведомяваме, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 69 085 бр. (шестдесет и девет хиляди и осемдесет и пет) обикновени собствени акции на регулиран пазар.

Началната дата на обратното изкупуване е 11.01.2021 г., като поръчката е дадена до инвестиционен посредник „Юг Маркет” АД.

Повече информация може да откриете в приложените документи: