fbpx

ПОКАНА И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон (ТЗ) и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20210115.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.01.2021 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа източно европейскo часово време, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Доклад на независимия одиторДоклад на Съвета на Директорите за изпл. на 6-месечен дивидент към 30.06.2020 ; Индивидуален отчет към 30.06.2020г ; Писмени материали ОСАПокана за свикване на извънредно общо събраниеПриложение към индивидуалния финансов отчет към 30.06.2020Проект на условия и ред за изпл. на дивидентПротокол СД 07.12.2020гУведомление изп. директорУсловия и ред за получаване на пълномощни чрез е-средства