fbpx

ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 30.09.2020 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 423 507 (един милион четиристотин двадесет и три хиляди петстотин и седем) броя акции, представляващи 61,81 % от общия брой акции с право на глас и 59,98 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите одобри консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и прие промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

Приложения:  Уведомление за проведено ОСА ; Протокол от проведено ОСА