fbpx

Уведомление относно назначаване на прокурист и промяна в представителната власт на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 18.09.2020 г. с вписване № 20200918154036 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписана промяна в лицата, оправомощени да представляват „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. С горепосоченото вписване Ирена Тодорова Вачева беше вписана като прокурист, който да представлява Дружеството заедно и поотделно с изпълнителния член на СД.

Промяна бе вписана и в представителната власт на Дружеството, като към настоящия момент „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД се представлява от изпълнителния директор и прокуриста, действащи заедно и поотделно (вписване № 20200918155820).

Промените са вписани въз основа на прието в тази връзка решение на Съвета на директорите от 10.09.2020 г.