fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЕН ДЕПОЗИТ ОТ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 220 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предостави като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 4 % годишно, за период от 1 година.

Уведомление за депозит от дъщерно дружество