fbpx

НОВ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 20.08.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, бе взето решение досегашният член на Съвета на директорите Станислав Николаев Чупетловски да бъде освободен от длъжност и на негово място да бъде назначен Петър Виденов Виденов, който да довърши мандата на освободения член.

Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството Петър Виденов Виденов беше определен за изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

Промените в представляващия и в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 02.09.2020 г. съгласно вписване с № 20200902140243.