fbpx

ПОКАНА И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството представя покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.10.2020 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Приложения:

Уведомление ОС ; Условия и ред за получаване на пълномощни ; Протокол СД 19.08.2020 ; Покана за свикване на извънредно събрание ; ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ОСА 30.09.2020 ; Консолидиран отчет 2019 ; ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ; Консолидиран доклад за дейността 2019 ; Доклад одитор консолидиран отчет 2019 ; Декларация корпоративно управление СКЗК консолидиран отчет ; Декларация одитор ; Политика за възнагражденията