fbpx

Уведомление за паричен дивидент

На 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки) или по 0,30 лв. (тридесет стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,20 лв. (двадесет стотинки) на обикновена акция. При отчитане на притежаваните към момента 70 615 броя собствени акции, общият брутен размер на дивидента за притежателите на обикновени акции е 420 340 лв.

Подробна информация може да откриете в приложените документи: Протокол ОСА ; Уведомление дивидент