fbpx

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 11.08.2020 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено в по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 11.08.2020 г. съгласно вписване № 20200811162131.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, в приложените файлове ще откриете актуализирана покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 12:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Приложения: Писмени материали, които включват:

  • Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
  • Образец на пълномощно;
  • Предложения за решения по точките от дневния ред;
  • Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да бъдат открити тук на интернет сайта на дружеството, както и да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.

Свидетелство за съдимост П. Виденов ; CV П. Виденов ; Galina Kovachka_ IDES_0636 ; Актуализирана покана ОСА ; Актуализирани писмени материали ОСА ; ГФО 2019 компресиран ; Декларация Петър Виденов чл. 5 Наредба заложни къщи ; Декларация Петър Виденов чл. 114б ЗППЦК ; Доклад ДВИ ; Доклад за 2019 на Одитен комитет ; Доклад одитор ; Индивидуален доклад за дейността СКЗК за 2019г ; Искане Калоян Ленков ; Проект на Условия и ред за дивидент 20.08.2020 ; Протокол СД 13.07.2020 ; Уведомление от СКЗК до КФН, БФБ, актуализирана покана и материали ; Уведомление СКЗК от Калоян Ленков, предложения за вкл. на точки дневен ред ; Условия и ред за пълномощни ОСА ; Декларация чл. 234 ТЗ, Петър Виденов