fbpx

Уведомление относно разкриване на финансова информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното: С оглед разпространението на COVID-19, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще положи усилия да публикува шестмесечните си отчети (на индивидуална и консолидирана база) до края на месец август, но не по-късно от крайните срокове съгласно § 45, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (30.09.2020 г.).