fbpx

Уведомление относно кредитиране на дъщерно дружество от дружеството-майка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 27.07.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 50 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 3 % годишно, за период от 1 година.

Повече информация може да откриете в приложените документи:

Протокол ; Уведомление