fbpx

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 04.09.2020 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Писмените материали за събранието може да свалите от тук:

ГФО 2019 ; Доклад ДВИ ; Доклад за 2019 на Одитен комитет ; Доклад одитор ; Индивидуален доклад за дейността СКЗК за 2019г ; Писмени материали ОСА ; Покана свикване ОСА ; Проект на Условия и ред за дивидент 20.08.2020 ; Протокол СД 13.07.2020 ; Уведомление относно покана и писмени материали ОСА ; Условия и ред за пълномощни ОСА