fbpx

Уведомление относно допусната техническа грешка в разкрита информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с разкрита на 15.07.2020 г. в 15:24 ч. вътрешна информация относно обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството, Съветът на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД уведомява обществеността и регулаторните органи, че е допусната техническа грешка в посочения брой изкупени акции с право на глас.

Моля да имате предвид, че на 14.07.2020 г. Дружеството изкупи не 9 000, а 19 000 (деветнадесет хиляди) бр. обикновени акции с право на глас за средна цена от 6 (шест) лв. за 1 бр. акция.

С оглед горното, към настоящия момент дружеството притежава 44 495 броя обикновени собствени акции, представляващи 1,87 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.

Дружеството се извинява за допуснатата техническа грешка.

Уведомление акции, техническа грешка