fbpx

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.07.2020 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), да бъдат изкупени до 71 204 броя обикновени акции.

В тази връзка, следва да имате предвид, че на 07.07.2020 г. Дружеството изкупи 10 000 (десет хиляди) бр. обикновени акции с право на глас за цена от 5,80 лв. за 1 бр. акция.

С оглед горното, към настоящия момент дружеството притежава 10 000 броя обикновени собствени акции, представляващи 0,42 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.

Уведомление обратно изкупуване 08.07.2020