fbpx

Информация относно предстоящо обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С оглед решение на Съвета на директорите от 06.07.2020 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите („ОСА“) в Дружеството от 24.06.2019 г. (т. 14 от дневния ред) и решение на ОСА от 20.12.2019 г. (т. 4 от дневния ред), бихме искали да Ви уведомим, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 71 204 бр. (седемдесет и една хиляди двеста и четири) обикновени собствени акции на регулиран пазар.

Началната дата на обратното изкупуване е 07.07.2020 г., като поръчката е дадена до инвестиционен посредник „Юг Маркет” АД.

Информацията може да откриете в прикачения файл: Уведомление обратно изкупуване, 06.07.2020