fbpx

Информация относно кредитиране на дъщерното дружество “Софком Лизинг” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 26.06.2020 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД заем в размер на 20 000 лв. при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение първо от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 3 % годишно, за период от 1 година.

Във връзка с взетото решение, с настоящото Ви уведомяваме, че на 26.06.2020 г. между „София Комерс-Заложни Къщи“ АД и дъщерното дружество бе сключен договор за заем при горепосочените параметри.

Детайлна информация може да откриете тук:

Уведомление изп. директор 26.06.2020г.

Протокол Съвет на директорите 26.06.2020г.