fbpx

Информация относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото бихме искали да Ви уведомим за следното: С оглед разпространението на COVID-19 и извънредната обстановка в страната, както и предвид въведените противоепидемични мерки, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще положи усилия да публикува годишните си финансови отчети за 2019 г. и уведомленията за финансово състояние за първо тримесечие на 2020 г. (на индивидуална и консолидирана база) до края на месец юни, но не по-късно от крайните срокове по закон.