fbpx

Уведомление относно публикуването на финансовите отчети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на финансовите отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното:

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на България, както и предвид ограниченията за свободно придвижване, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД няма да има възможност да публикува годишния си консолидиран отчет и индивидуалния отчет за първо тримесечие в първоначалните срокове (29.04.2020 г., респ. 30.04.2020 г.).

В тази връзка, емитентът предвижда да публикува отчетите си при първа възможност през месец май, но не по-късно от крайните срокове по закон (31.07.2020 г. – за годишния отчет, респ. 30.09.2020 г. – за тримесечния отчет).