fbpx

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД („Дружеството“) на 07.04.2020 г. уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 и чл. 146 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за следното:

На 01.04.2020 г. „РУБИТЕРМ“ ООД, с ЕИК 831156208 (акционер), е придобило 6 400 броя обикновени акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. В резултат на придобиването е преминат праг по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК по отношение на емисията обикновени акции, като към 01.04.2020 г. „РУБИТЕРМ“ ООД притежава пряко 89 950 броя обикновени акции и непряко чрез „ЕКОВЕЦЕ“ ЕООД (с едноличен собственик на капитала „РУБИТЕРМ“ ООД) – 24 500 броя обикновени акции. Към датата на сделката „РУБИТЕРМ“ ООД притежава пряко и непряко общо 114 450 броя обикновени акции, които представляват 5,27 % от емисията обикновени акции (BG1100053054) и 4,82 % от целия капитал и правата на глас в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

На 25.03.2020 г. Румен Методиев Панталеев (акционер) се е разпоредил с  39 550 броя обикновени акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. В резултат на разпореждането е преминат праг по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК по отношение на целия капитал на Дружеството, като към датата на сделката Румен Панталеев притежава 204 650 броя обикновени акции, които представляват 9,42 % от емисията обикновени акции (BG1100053054) и 8,62 % от целия капитал и правата на глас в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

Уведомление 08.04.2020