fbpx

Информация относно публикуването на годишния финансов отчет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със съобщение на КФН от 27.03.2020 г. относно публикуването на годишните финансови отчети на публичните дружества и емитентите на ценни книжа в съответствие с удължените срокове, с настоящото Ви уведомявам за следното:

Предвид усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на България, както и предвид ограниченията за свободно придвижване, Дружеството няма да има възможност да публикува отчета си в първоначалния срок по ЗППЦК (30.03.2020 г.).

В тази връзка, емитентът предвижда да публикува отчета си при първа възможност през месец май, но не по-късно от крайния срок по закон – 31.07.2020 г.