fbpx

Уведомление промяна в капитала на акционер

Във връзка с постъпило до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД на 02.03.2020 г. уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК, бихме искали да Ви уведомим, че в резултат на придобиване на акции, на 27.02.2020 г. правото на глас на Тодор Ангелов Вачев, акционер притежаващ общо 486 382 обикновени и привилегировани акции от капитала на Дружеството, е преминало праг по отношение на емисията привилегировани акции (BG1200002167) и по отношение на общия брой акции с право на глас от целия капитал на дружеството. По отношение на емисията обикновени акции (BG1100053054) не е преминат праг по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК. Към момента Тодор Вачев притежава 17,07% от емисията обикновени акции, 20,81% от емисията привилегировани акции или общо 20,49% от целия капитал и гласовете в общото събрание на Дружеството.

Повече информация може да откриете тук:  Уведомление дялово участие