fbpx

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по привилегировани акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели съответна за шестмесечието част от гарантирания дивидент на акционерите с привилегировани акции в общ размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20  лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки); размер на гарантирания дивидент за една акция бруто – 0,30 лв.; размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,285 лв.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 03.01.2020 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 21.01.2020 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление за изплащане на дивидент, привилегировани акции