fbpx

Уведомление за начална дата на изплащане на шестмесечен дивидент по обикновени акции

Съгласно прието решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели шестмесечен дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 434 463 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и три лева); размер на дивидента за една акция бруто – 0,20 лв.; размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,19 лв., което ще се извърши на един транш.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 03.01.2020 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 21.01.2020 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление за изплащане на дивидент, обикновени акции