fbpx

Уведомление за проведено Общо събрание

Бихме искали да Ви уведомим, че на 20.12.2019 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 392 286 (един милион триста деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и шест) броя акции, представляващи 58,66 % от общия брой акции с право на глас и от капитала на Дружеството.

Подробна информация за взетите решения може да откриете в приложеното уведомление.

Уведомление за проведено Общо събрание

Протокол от извънредно Общо събрание