fbpx

Уведомление за паричен дивидент

Съгласно приетото решение на проведеното на 20.12.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели междинен дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за първото шестмесечие на 2019 г., а именно сума в брутен размер на 60 346,20 лв. (шестдесет хиляди триста четиридесет и шест лева и двадесет стотинки) или по 0,30 лв. (тридесет стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,20 лв. (двадесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 434 463 лв. (четиристотин тридесет и четири хиляди и четиристотин шестдесет и три).

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 03.01.2020 г.

Дружеството ще изплати на акционерите гласуваните дивиденти в срок не по-късно от 18.02.2020 г.

Конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Уведомление за изплащане на дивидент