fbpx

Уведомление за предоставен депозит от дъщерно дружество

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на София Комерс Заложни Къщи АД, се взе решение 80 000 лв. от собствените средства на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, да бъдат предоставени като депозит на дружеството-майка „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД при условията на чл. 114, ал. 10, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. Лихвеният процент е фиксиран на 4 % годишно, за период от 1 година.