fbpx

Информация за общия брой акции с право на глас

Бихме искали да Ви уведомим, че на 14.10.2019 г. съгласно вписване № 20191014103652 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала, като същият бе намален чрез обезсилване на 227 685 (двеста двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) собствени акции на Дружеството, представляващи 8,75 % (осем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал.

Във връзка с горното и в съответствие с чл. 112д от ЗППЦК, с настоящото Ви уведомявам, че размерът на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД към края на месец октомври 2019 г. е в размер на 2 373 469 лв., разпределен в 2 373 469 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Повече информация може да откриете в приложеното Уведомление