fbpx

Промени в капитала и в Устава на дружеството

На 14.10.2019 г. съгласно вписване № 20191014103652 по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписана промяна в размера на капитала, като същият бе намален чрез обезсилване на 227 685 (двеста двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) собствени акции на Дружеството, представляващи 8,75 % (осем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал. Към настоящия момент вписаният капитал на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е в размер на 2 373 469 лв., разпределен в 2 373 469 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Във връзка с това, на 14.10.2019 г., бе обявен и измененият Устав на Дружеството.

Промените са отразени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 г. (надлежно разкрито до обществеността) и след изтичането на установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон 3-месечен срок.

Повече информация може да откриете в приложените документи.

Уведомление ; Устав на София Комерс Заложни Къщи АД