fbpx

Промени в Устава на “София Комерс – Заложни Къщи” АД

Бих искал да Ви уведомя, че на 24.06.2019 г., във връзка с взето решение за намаляване на капитала, Общото събрание на акционерите одобри промяна в чл. 7 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, която ще бъде обявена по електронното дело на Дружеството след изтичането на установения в чл. 150, ал. 2 от Търговския закон 3-месечен срок.

На следващо място, Общото събрание на акционерите взе решение за промяна в чл. 49, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с която се предвиди възможност Дружеството да изплаща шестмесечен дивидент при спазване на изискванията на ЗППЦК.

Измененият устав бе обявен по партидата на Дружеството в Търговския регистър на 05.07.2019 г. съгласно вписване № 20190705183034.

УСТАВ София Комерс Заложни Къщи АД

Уведомление КФН, БФБ, промени в устава СКЗК