fbpx

Уведомление за взето решение за нямаляване на капитала на Дружеството

На проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите се взе решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на 227 685 (двеста двадесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет) собствени акции на Дружеството, представляващи 8,75 % (осем цяло и седемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал.

Съгласно вписване № 20190702132402 в Търговския регистър беше обявено това решение и от 02.07.2019 г. започва да тече 3-месечният срок по чл. 150, ал. 2 от Търговския закон, след изтичането на който намаляването на капитала ще може да бъде отразено в Търговския регистър съгласно законовите изисквания за това.

Повече информация може да откриете в приложеното уведомление.

Уведомление решение за намаляване на капитала