fbpx

Начална дата на изплащане на паричен дивидент по обикновените акции на Дружеството

Съгласно прието решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 760 310,25 лв. (седемстотин и шестдесет хиляди триста и десет лева и двадесет и пет стотинки); размер на дивидента за една акция бруто – 0,35 лв.; размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,33 лв.[1], което ще се извърши на един транш.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 08.07.2019 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 15.07.2019 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

[1] Сумата е закръглена след втория десетичен знак.

Уведомление дивидент обикновени акции