fbpx

Начална дата на изплащане на паричен дивидент по привилегированите акции на Дружеството

Съгласно прието решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите с привилегировани акции в общ размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки); размер на гарантирания дивидент за една акция бруто – 0,60 лв. (шестдесет стотинки); размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,57 лв. (петдесет и седем стотинки).

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 08.07.2019 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 15.07.2019 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление дивидент привилегировани акции