fbpx

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

Бихме искали да Ви уведомим, че на 24.06.2019г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в “София Комерс Заложни Къщи”АД, на което бяха представени 1 633 657 (един милион шестотин тридесет и три хиляди шестотин петдесет и седем) броя акции, представляващи 68,83% (шестдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни процента) от общия брой акции с право на глас и 62,81% (шестдесет и две цяло и осемдесет и една стотни десети процента) от капитала на Дружеството.

Подробна информация за приетите решения може да бъде открита в приложените документи:

Протокол ОСА 2019  /  Списък присъствали акционери / Уведомление