fbpx

Изплащане на дивидент на привилегировани и обикновени акции

Съгласно приетото решение на проведеното на 24.06.2019 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,35 лв. (тридесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 760 310,25 лв. (седемстотин и шестдесет хиляди триста и десет лева и двадесет и пет стотинки).

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 08.07.2019 г.

Дружеството ще изплати на акционерите гласуваните дивиденти в срок до 23.08.2019 г.

Конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ“ АД и „Централен депозитар“ АД.

Уведомление