fbpx

Уведомление за сключена сделка

След надлежно овластяване от Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (дружество майка) по реда на чл. 114, ал. 3, т. 1, б. „а“, дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ” ЕООД сключи на 22.04.2019 г. следната сделка:

  • Предмет, стойност и срокове

„СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД сключи договор за срочен търговски заем, в размер на EUR 500 000 (петстотин хиляди евро), за срок от 6 месеца, срещу заплащане на годишна лихва в размер на 3 % (три процента), дължима при погасяване на главницата.

  • Насрещна страна

ЗАЕМОДАТЕЛ: „Оптимакс Тур“ ООД, с ЕИК 130087089, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Симеон I , № 59, вх. 1, представлявано от управителя – Елена Маринова Иванова.

  • Участие на заинтересовани лица

В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.