fbpx

Стратира обрано изкупуване

С оглед решение на Съвета на директорите от 08.11.2018 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите в Дружеството от 29.06.2018 г. (т. 14 от дневния ред), ви уведомявам, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 72 634 (седемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и четири) обикновени и/или привилегировани собствени акции на регулиран пазар.

Началната дата на обратното изкупуване е 12.11.2018 г., като поръчката е дадена до инвестиционен посредник „Бенчмарк Финанс” АД.