fbpx

Двете дъщерни дружества станаха финансови институции в България и Македония

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В рамките на поставените стратегически цели за разширяване дейността на групата на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с настоящото уведомяваме, че дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155, беше регистрирано от Българска народна банка като финансова институция и вписано в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от БНБ. Дружеството ще извършва следните специфични дейности: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и финансов лизинг.

На следващо място, в изпълнение на плановете за разширяване дейността на групата извън територията на Република България, беше учредена финансова институция (дъщерно дружество) в Република Македония съгласно приложимите регулации за това, с наименованиеМАККОМ ЗАЛОЗИ ЕООД. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 евро, внесени изцяло от едноличния собственик на капитала „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Дружеството ще извършва следните специфични дейности: отпускане на заеми със средства и ще поеме дейността на предходно регистрираното дъщерно дружество „МАККОМ ГРУП” ЕООД (МАККОМ ГРУП ДОЕЛ СКОПИЕ), което ще бъде надлежно заличено при условията на македонското законодателство.