fbpx

София Комерс Заложни Къщи Ад сменят изпълнителния директор

Станислав Чупетловски

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 29.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, беше взето решение досегашният член на Съвета на директорите Тодор Ангелов Вачев да бъде освободен от длъжност и на негово място да бъде назначен Станислав Николаев Чупетловски, който да довърши мандата на освободения член.

Съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.06.2018 г. Станислав Николаев Чупетловски беше определен за изпълнителен член на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, а досегашният изпълнителен директор Ирена Вачева остава на длъжност Председател на съвета на директорите.

Промените в представляващия и в състава на управителния орган бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 06.08.2018 г. съгласно вписване с № 20180806162154.